Infrastruktura-old

Infrastruktura koja podržava sektor OCD-a nije se bitno promijenila u 2018. godini. 

Glavne posredničke organizacije za podršku i resursni centri OCD-a su CRNVO i FAKT. CRNVO je u oktobru osnovao resursni centar za OCD u Podgorici uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori. Resursni centar okuplja četiri lokalna resursna centra koja su ranije kreirana kroz projekat CRNVO: NVO Bonum iz Pljevalja, NVO Nada iz Herceg Novog, Novi Horizont iz Ulcinja i Bjelopoljski demokratski centar. U naredne tri godine kroz ovaj centar će se pružati podrška OCDima i pojedinicima u vidu programa za jačanje kapaciteta, helpdesk usluga, istraživanja i organizovanja događaja. 

FAKT i dalje predstavlja jedinog lokalnog donatora u Crnoj Gori, koji nudi grantove neformalnim grupama. U 2018. godini, FAKT je dodijelio oko 167 hiljada eura. Od toga, 100 hiljada eura je iz EU fondova dok je ostatak od Ambasade SADa u Crnoj Gori. 

Dvije velike koalicije OCDa u Crnoj Gori povremeno zagovaraju unapređenje okruženja za djelovanje OCD-a. Zajedno do cilja ima skoro 100 članova, a Otvorena platforma ima oko 30 organizacija članica. Pored njih, postoje primjeri udruživanja OCDa oko specifičnih tema, poput Koalicije Zajedno za uključivanje Roma i Egipćana, Koalicije Zajedno za LGBT prava i Koalicije 27 za zaštitu životne sredine. 

Mnogi projekti koje finansira EU uključuju i komponentu obuke. FAKT takođe nudi obuke i druge aktivnosti usmjerene na razvoj kapaciteta organizacija koje su uključene u njegove projekte. 

Međusektorska partnerstva između OCD i medija su česta. Mnogi projekti koje finansira EU zahtijevaju uspostavljanje partnerstva sa medijskim sektorom u cilju promovisanja određenih ciljeva. Centar za istraživačko novinarstvo, kojeg je formirao dnevni list Vijesti, i NVO Lupa, koju je osnovala grupa novinara, sarađuju sa domaćim OCD kako bi stavili fokus na teme zloupotrebe javnih sredstva i reformi javnih politika. Partnerstva između OCD-a i poslovnog sektora i dalje su ograničena i uspostavljaju se samo za određene teme i svrhe, kao što su tehnološki napredak, pitanja zaštite životne sredine i pomoć ranjivim grupama

© 2020 Centar za demokratsku tranziciju