Infrastruktura sektora

Infrastruktura koja podržava sektor OCD-a se nije bitno promijenila u 2020. godini.

CRNVO upravlja Resursnim centrom, koji je uspostavljen da poboljša upravljačke i tehničke kapacitete organizacija civilnog drušrtva, saradnju sa akademskom zajednicom, lokalnim i nacionalnim vlastima, kao i da poveća povjerenje i podršku građana civilnom sektoru. Resursni centar predstavlja konzorcijum jednog nacionalnog i četiri lokalna resursna centra, čiji rad finansira EU. Nacionalni resursni centar se nalazi u Podgorici, dok se lokalni resursni centri nalaze u Pljevljima, Bijelom Polju, Ulcinju i Herceg Novom. fAKT je i dalje jedina domaća nevladina i neprofitna fondacija koji dodjeljuje grantove. U 2020. godini, fAKT je dodijelio grantove za 21 projekat u vrijednosti od 60.667 eura. Sredstva su obezbijeđena od strane Fondacije braće Rokfeler i Balkanskog fonda za demokratiju.

Memorandum o saradnji potpisan između Vlade Crne Gore, Fondacije Braće Rokffeler, Glavnog grada Podgorica i Fondacije Kuća građanskog društva stavljen je van snage 2020. godine. Izostala je dogovorena podrška Vlade i Glavnog grada u smislu obezbjeđenja zemljišta odgovarajuće kvadrature, oslobođenog od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta. Finansijsku podršku za izgradnju objekta obezbijedila bi Fondacija braće Rokfeler.

OCD se najčešće neformalno udružuju u reakciji na pojedine teme i dogadjanja i upućivanja inicijativa za rješavanjem određenih pitanja. Postoje dvije velike koalicije OCD-a u Crnoj Gori: Saradnjom do cilja broji skoro 100 članova, a Otvorena platforma ima oko 30 organizacija članica. Pored njih, postoje primjeri udruživanja OCD-a oko specifičnih tema, poput Koalicije Zajedno za uključivanje Roma i Egipćana u Crnoj Gori i Koalicije 27 za zaštitu životne sredine. OCD se takođe udružuju u manje koalicije uglavnom regionalnog karaktera, po specifičnim temama.

U 2020. godini, većina obuka, predavanja, diskusija i konferencija bila je organizovana u onlajn formatu, pa su bile dostupne većem broju učesnika. Resursni centrar je u 2020. godini organizovao niz obuka za manje i srednje razvijene OCD. Ključne teme obuka su bile: izgradnja kapaciteta budućih menadžera/-ki fondova (re-granting), pisanje projekata za fondove ministarstava i fondove EU, upravljanje projektima i finansijski menadžment, program za jačanje kapaciteta mreža organizacija civilnog društva, strateško planiranje, ljudski resursi i javno zastupanje.

Međusektorska partnerstva, osim pojedinih slučajeva partnerstva OCD i medija, i dalje su rijetka i ograničena. fAKT i dalje radi na razvoju korporativne filantropije kroz seriju obuka i dodjelu godišnje nagrade Iskra u partnerstvu sa Privrednom komorom Crne Gore.

* Izjava o odricanju odgovornosti: Ovdje su iznesena mišljenja panelista i drugih istraživača u projektu i ne odražavaju nužno stavove USAID-a ili FHI 360

Indeks održivosti OCD-a je analitički instrument koji mjeri napredak civilnog sektora u regionu Centralne i Istočne Evrope i Evroazije.

››  Indeks ispituje sveukupno okruženje za razvoj civilnog društva,
kroz sedam dimenzija. ‹‹

© 2020 Centar za demokratsku tranziciju