Organizacioni kapaciteti

Organizaciono upravljanje OCD-a u toku 2020. godine je bilo izazovno usljed izbijanja pandemije COVID-19. Istraživanje koje je CRNVO sproveo u aprilu je pokazalo je da je već u tom periodu došlo do negativnih efekata poput otpuštanja, nemogućnosti realizacije aktivnosti i obustave pružanja servisa. Na primjer, preko 42% NVO istaklo da je usljed pandemije došlo do kašnjenja u realizaciji ugovora o finansiranju, 35% da nisu bili u mogućnosti da plate račune za zakup kancelarije, struju, internet i održavanje, preko 19% je moralo da otkaže plaćanje zakupa kancelarije, oko 9% da otpusti zaposlene, a 7% da smanji iznose zarada zaposlenih.

Većina OCD-a u Crnoj Gori su male organizacije ograničenih kapaciteta koje djeluju na lokalnom nivou. OCD većih kapaciteta djeluju na nacionalnom nivou, a u fokusu njihovih aktivnosti su teme iz oblasti vladavine prava i ljudskih prava. Finansiranje iz državnog budžeta je posebno važno za male OCD.

Shodno zakonu, nevladina udruženja moraju imati skupštinu i ovlašćenog zastupnika, dok nevladine fondacije osnivaju upravni odbor, a takođe moraju imati i ovlašćenog zastupnika. Statutom se mogu predvidjeti i druga upravljačka tijela nevladinih organizacija.

Strateško planiranje rada je i dalje praksa samo većih OCD-a, dok druge OCD sprovode samo projektno planiranje. Tokom prvih mjeseci pandemije, OCD su morale odložiti realizaciju projekata, jer im je bilo potrebno vrijeme da osmisle i pređu na nove načine rada i planiranja. Međutim, nakon nekoliko mjeseci, OCD su se prilagodile novim načinima rada. Dio OCD-a počinje da usklađuje svoja interna pravila u odnosu na pitanja poput zaštite ličnih podataka i sprečavanja sukoba interesa u skladu za zahtjevima donatora i međunarodnim politikama.

Ne postoje zvanični podaci o broju zaposlenih u crnogorskim OCD, iznosu njihovih zarada, kao ni broju honorarno angažovanih saradnika, volontera ili članova. Mnoge OCD nisu bile u mogućnosti da pokriju troškove angažovanja saradnika za obavljanje jednokratnih poslova u 2020. godini. Zakon o NVO ne obavezuje organizacije da imaju stalno zaposlene, ali ako se odluče za ovaj vid angažmana, Zakon o radu ih tretira poput svih drugih poslodavaca. OCD se i dalje ne percipiraju kao poželjni poslodavci, jer ne mogu da garantuju materijalnu sigurnost i dugoročeno zaposlenje. Novi Zakon o radu je počeo da se primjenjuje u 2020. godini i njime je produženo trajanje ugovora na određeno sa 24 na 36 mjeseci. Nakon isteka 36 mjeseci rada na određeno vrijeme, prava zaposlenog se izjednačavaju sa radnim odnosom na neodređeno, čime se poslodavcu nameću dodatne obaveze, kao što je isplata otpremnine u slučaju prestanka radnog odnosa. Izuzetak važi za zaposlene koji su angažovani na određenom projektu, što za mnoge NVO predstavlja povoljnost. I dalje se sprovodi Vladin program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem na koji mogu da se prijave i OCD i time obezbijede pripravnike na period od devet mjeseci. Vlada nije omogućila plaćeno odsustvo s posla roditeljima koji su zaposleni u NVO tokom pandemije, za razliku od nekih drugih djelatnosti.

Još uvijek nije usvojen Zakon o volontiranju, koji je u skupštinskoj proceduri od kraja 2019. godine. Usvajanjem ovog zakona bi se napravio pomak, jer se njime volontiranje više ne tretira kao vrsta radnog odnosa.

Većina OCD je opremljena osnovnom informaciono-komunikacionom tehnologijom (IKT), kao što su računari, telefoni i pristup internetu. Međutim, značajan broj OCD nema izrađene sopstvene internet stranice. Pojedine OCD nedostatak zvanične stranice nadomještava kroz kreiranje naloga na društvenim mrežama. OCD su se u 2020. godini morale prilagoditi novim uslovima rada, prelazeći na “rad od kuće” i onlajn prostor u sprovođenju svojih aktivnosti. Iako je za neke organizacije ovo predstavljalo izazov, razvijene organizacije su pokazale fleksibilnost i prešle na nove načine rada.

* Izjava o odricanju odgovornosti: Ovdje su iznesena mišljenja panelista i drugih istraživača u projektu i ne odražavaju nužno stavove USAID-a ili FHI 360.

Indeks održivosti OCD-a je analitički instrument koji mjeri napredak civilnog sektora u regionu Centralne i Istočne Evrope i Evroazije.

››  Indeks ispituje sveukupno okruženje za razvoj civilnog društva,
kroz sedam dimenzija. ‹‹

© 2020 Centar za demokratsku tranziciju