Pružanje usluga

›› Oblast pružanja usluga nije značajnije promijenjena tokom 2019. godine.

U Crnoj Gori su organizacije civilnog društva prvenstveno pružaoci usluga u oblasti socijalne zaštite, besplatne pravne pomoći, pružanja obuka i konsultantskih usluga u oblasti projektnog planiranja i upravljanja, koje nude besplatno uz podršku stranih donatora. Finansiranje po projektima utiče na finansijsku stabilnost organizacija, pa samim tim i na njihov kapacitet da obezbijede kontinuitet u pružanju usluga bezsmanjivanja broja zaposlenih.

Usluge OCD-a se po pravilu nude i članovima van interesne zajednice, bez diskriminacije. Neke organizacije sprovode ankete i druge oblike istraživanja kako bi identifikovale potrebe korisnika.Socijalne usluge su i dalje važan segment u dijelu usluga koje pružaju OCD. Procedure licenciranja i akreditacije u ovoj oblasti su složene i veoma zahtjevne. Mali je broj međunarodnih donatora koji izdvajaju sredstva za socijalne usluge, jer smatraju da je država dužna da ih obezbijedi.

Socijalno preduzetništvo nije dovoljno razvijeno u Crnoj Gori. Po podacima iz medija, kroz rad nevladinog sektora u Crnoj Gori postoji dvadesetak socijalnih preduzeća. Uglavnom proizvode suvenire, igračke, odjevne i ukrasne predmete. Socijalna preduzeća se i dalje oslanjaju na spoljnu finansijsku podršku, kako iz vladinih, tako i iz pretpristupnih fondova Evropske unije (IPA).

Strategija unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO deklarativno ima za cilj unapređenje pravnog okvira i jačanje kapaciteta državne uprave za veće učešće NVO u socio-ekonomskom razvoju. Međutim, u praksi aktivnosti iz ove oblasti nisu realizovane. Nacionalna strategija zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa 2016-2020 takođe prepoznaje socijalno preduzetništvo kao strateški prioritet, ali povezani akcioni planovi ne definišu konkretne aktivnosti u ovoj oblasti. Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj je realizovao projekat Smart Start, koji je obuhvatao program obuke za petnaest organizacija, kao i grantove za deset njih koje su predstavilenajbolje ideje za pokretanje biznisa. Veb stranica proizvodise.me je pokrenuta 2017. godine u cilju promocije proizvoda socijalnih preduzeća, ali nije naročito popularna.

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom uređuje osnivanje radnih centara i zaštitnih radionica za osobe s invaliditetom, koji se smatraju oblicima socijalnih preduzeća. Istim Zakonom se predviđaju subvencije za poslodavce koji zapošljavaju lica s invaliditetom.

 

 * Izjava o odricanju odgovornosti: Ovdje su iznesena mišljenja panelista i drugih istraživača u projektu i ne odražavaju nužno stavove USAID-a ili FHI 360.

Indeks održivosti OCD-a je analitički instrument koji mjeri napredak civilnog sektora u regionu Centralne i Istočne Evrope i Evroazije.

››  Indeks ispituje sveukupno okruženje za razvoj civilnog društva,
kroz sedam dimenzija. ‹‹

© 2020 Centar za demokratsku tranziciju