Zagovaranje

Zagovaranje OCD-a se nije značajno promijenilo u 2020. godini. I dalje nije obezbijeđeno suštinsko konsultovanje Vlade sa civilnim sektorom u procesu kreiranja politika i donošenja odluka. Vlasti su tokom godine bile usredsređene na pandemiju, a zbog održavanja izbora je smanjen broj donijetih propisa, dakle, javne politike su bile manje zastupljene na agendi Vlade.

Zakonom o državnoj upravi je propisano da organi državne uprave ostvaruju saradnju sa nevladinim organizacijama u postupku sprovođenja javnih rasprava u pripremi zakona i strategija i radu radnih grupa i drugih tijela. Učešće civilnog sektora je dalje propisano Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (u daljem tekstu: Uredba).

U organizovanju javnih rasprava i dalje se bilježe brojni primjeri nepoštovanja propisanih obaveza i rokova. U 2019. godini su sprovedene javne rasprave za svega 57% propisa u skladu sa svim pravilima učešća, kako pokazuju podaci iz izvještaja Ministarstva javne uprave.

Prema podacima iz Izvještaja o primjeni Uredbe u 2019. godini, svega osam od 17 ministarstava je objavilo spisak zakona o kojima će se sprovoditi javna rasprava. U toku 2019. godine je objavljeno 37 javnih poziva za konsultovanje zainteresovane javnosti i 52 javna poziva za učešće u javnoj raspravi. Dio državnih organa nije transparentan u pogledu pružanja povratne informacije o kvalitetu i ishodu konsultovanja zainteresovane javnosti. Uprkos zakonskoj obavezi, nisu objavljena tri izvještaja o obavljenim konsultacijama i šest izvještaja o javnim raspravama. Takođe, polovina od ukupnog broja izvještaja nije objavljena u roku. Civilni sektor ukazuje i na to da javne rasprave imaju najčešće formalan karakter i da je broj pristiglih komentara koji bivaju prihvaćeni simboličan. U saradnji sa SIGMA i OEBS-om, Ministarstvo javne uprave je u 2020. godini izradilo metodologiju za mjerenje uticaja NVO-a na kreiranje i sprovođenje javnih politika. Ministarstvo javne uprave vodi platforme eParticipacija i ePeticije, međutim i dalje nema zainteresovanosti za njihovo aktivno korišćenje. Putem platforme eParticipacija je pristigao svega jedan komentar u 2020. godini.

Prema podacima iz Izvještaja o primjeni Uredbe u 2019. godini, objavljen je 91 javni poziv za izbor predstavnika NVO u radne grupe i druga radna tijela. Ukupno 65 predstavnika NVO sektora je bilo uključeno u radne grupe. Kvalitet uključenosti OCD-a varira od jedne do druge radne grupe, međutim, generalna ocjena civilnog sektora je da oni često nisu u mogućnosti da suštinski utiču na proces donošenja odluka.

Slobodan pristup informacijama je i dalje od presudnog značaja za mnoga područja rada i aktivnosti OCD-a. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama iz 2019. godine je oštro kritikovan u javnosti. Na zahtjev civilnog društva, Ministarstvo javne uprave je u toku epidemije odložilo javnu raspravu o ovom zakonu, kako se ona ne bi odvijala u uslovima pandemije. U decembru 2020. godine je grupa NVO uputila novoj vladi i ministarki javne uprave nacrt izmjena zakona i pozvala da se što prije organizuje javna rasprava. Evropska komisija u posljednjem izvještaju o Crnoj Gori ukazuje na to da je sve veći broj informacija na koje javne ustanove stavljaju oznaku tajnosti, čime se u praksi ograničava pristup ključnim poltičkim odlukama.

Civilni sektor zagovara i nova zakonska rješenja čije je donošenje najavljeno u sklopu reforme izbornog zakonodavstva koja je planirana za 2020. godinu. Takođe, postoji veliko interesovanje OCD-a u odnosu na donošenje zakona o skupštini i vladi koje je nova vlast takođe postavila u vrh svojih prioriteta.

Bivši premijer je u februaru pokrenuo konsultacije o ključnim temama za proces pristupanja u EU sa predstavnicima civilnog sektora, medija, političkih partija i akademske zajednice. Ovi razgovori su prekinuti u martu zbog izbijanja pandemije COVID-19, i potom nastavljeni krajem maja sa predstavnicima političkih partija. Mnoge organizacije su iskazale nezadovoljstvo krajnjim ishodom ovih konsultacija. OCD su takođe uključene u radne grupe za pregovaračka poglavlja u procesu pristupanja EU.

OCD su aktivno pratile aktivnosti Vlade u toku pandemije koronavirusa. U nekoliko slučajeva su podnijele inicijative Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti određenih mjera kojima se ograničavala sloboda okupljanja, pravo na privatnost i biračko pravo. Postupajući po inicijativama nevladinih organizacija, Ustavni sud je ukinuo vladinu odluku o objavljivanju spiskova osoba u samoizolaciji kao i dio odredbi iz Tehničkih preporuka za održavanje izbora u cilju epidemiološke zaštite birača i Pravila o glasanju putem pisma, koje su neopravdano ograničavale biračko pravo. NVO su takođe odigrale važnu ulogu u borbi protiv infodemije koja je pratila pandemiju COVID-19 i razotkrivanju plasiranih dezinformacija.

OCD su bile aktivno uključene u praćenje regularnosti svih segmenata izbornog procesa, a dvije organizacije, Centar za demokratsku tranziciju i Centar za monitoring i istraživanje, su pratile i tok izbornog dana i saopštavale informacije o kršenjima izborne procedure, podatke o izlaznosti i projekcije izbornog rezultata.

Veoma značajan korak za status LGBTI populacije je napravljen kroz usvajanje Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola u julu 2020. godine. Osma Parada ponosa u je obilježena defileom automobila u decembru 2020. godine.

Učešće OCD-a u donošenju odluka na lokalnom nivou je ograničeno. Glavni grad je na kraju 2020. godine usvojio Odluku o uslovima i postupku finansiranja projekata i programa NVO, koja je bila kritikovana zbog propisanog iznosa koji se opredjeljuje za rad NVO, a koji iznosi 0,1% sredstava iz budžeta Glavnog grada, umanjenih za kapitalni budžet i otplatu duga.

Zadatak Savjeta za razvoj NVO je praćenje primjene Strategije unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO i davanje mišljenja o nacrtima propisa i drugim dokumentima koji se odnose na rad i razvoj NVO, kao i o primjeni propisa, strateških i drugih dokumenata koji se odnose na rad i razvoj NVO. Evropska komisija u posljednjem izvještaju ističe da Savjetu još uvijek nedostaje vidljivost i uključivanje lokalnih OCD koje se nalaze u udaljenim područjima. Savjet je u 2020. godini održao tri sjednice.

* Izjava o odricanju odgovornosti: Ovdje su iznesena mišljenja panelista i drugih istraživača u projektu i ne odražavaju nužno stavove USAID-a ili FHI 360.

Indeks održivosti OCD-a je analitički instrument koji mjeri napredak civilnog sektora u regionu Centralne i Istočne Evrope i Evroazije.

››  Indeks ispituje sveukupno okruženje za razvoj civilnog društva,
kroz sedam dimenzija. ‹‹

© 2020 Centar za demokratsku tranziciju